بازیگر

دیدن یک بازیگر در خواب بیانگر این است که شما به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین شما از دیدن یک فرد مشهور به خصوص، ممکن است به این تمایل منجر شود، که ویژگی های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. در نظر بگیرید که این بازیگر کیست و چه ویژگی های شخصیتی دارد. این ممکن است ویژگی های شخصیتی ای باشد که شما نیاز دارید در وجود خودتان داشته باشید. خواب دیدن اینکه شما بازیگر هستید بیانگر این است که کار سخت شما، در نهایت، ارزشمند می شود. بیانگر این است که تمایلات قوی شما شناسایی شده، تصدیق می شود. شاید شما تاکید زیادی روی ظاهرتان دارید. تعبیر دیگر این است که، رویا ممکن است مشابه با نقشی باشد که در زندگی واقعی تان بازی می کنید، خواه نقش والدباشد، خواه خواهر یا برادر، همکار و غیره. دیدن یک بازیگر خاص در خواب ، مربوط به نقشی است که انها بازی می کنند. اگرچه شما ممکن است آنها را شخصا، و از نظر شخصیتی نشناسید، اینکه چگونه شما آنها را دریافت می کنید یا شخصیت هایی که آنها بازی می کنند، درکی ازین ایجاد می کند که چگونه به شما مربوط می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید