بند شلوار: شلوار دوبنده

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما بهترین تلاش خود را می کنید تا خود را در یک موقعیت بالا نگه دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید