لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب استیک

استیک خواب دیدن اینکه شما استیک می خورید بیانگر غرایز حیوانی تان است. خواب ممکن است به شما بگوید که به غرایزتان اعتماد کنید یا نیاز دارید که بیشتر از غرایزتان استفاده کنید.
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اسپاگتی

اسپاگتی (ماکارانی رشته ای) دیدن یا خوردن اسپاگتی در خوابتان نمادی از طول عمر، تغذیه و فراوانی است. تعبیر دیگر این است که خوردن اسپاگتی بیانگر این است که شما خودتان را گرفتار یک موقعیت ناراحت یا رابطه ی بی ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رنگ سفید-کرم همانند رنگ عاج فیل

رنگ سفید-کرم همانند رنگ عاج فیل این رنگ بیانگر برتری شما نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر این است که این رنگ نمادی از معصومیت لکه دار شده است. چیزی یا کسی به آن اندازه ای که شما فکر می ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نیلی

نیلی نیلی بیانگر معنویت و حفاظت الهی است. ممکن است به معنی فریب باشد
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نقره ای

نقره ای نقره ای بیانگر عدالت و خلوص است. نمادی از انرژی حمایتگر است
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نارنجی

نارنجی نارنجی بیانگر امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برون گرا است. بیانگر برانگیختگی احساس هاست. شما حس زنده بودن می کنید. شما ممکن است بخواهید افق هاتان را گسترش دهید و به سمت و سوهای جدید ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مشکی

مشکی مشکی نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، مرگ، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه توزی است. رنگ، شما را به  کنکاش عمیق تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می دارد به خاطر اینکه درک بهتری از خودتان بدست آورید. ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قهوه ای

قهوه ای قهوه ای بیانگر دنیا پرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و یک شخصیت مادی است. قهوه ای بیانگر خاک و زمین است. نیاز دارید که به اصل و ریشه ی خود برگردید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قرمز

قرمز بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرات، جنب و جوش و شورو شوق است. رنگ قرمز، مفاهیم معنوی و احساسی عمیقی دارد. این عبارت را در نظر گیرید: کفری شدن و از خشم قرمز شدن ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب فیروزه ای

فیروزه ای نمادی از قدرت شفا، کارما و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی در مورد این رنگ دارید، پس بیانگر این است که شما احساساتتان را خفه می کنید و اجازه ...
1 2 3
error: Content is protected !!