نارنجی

نارنجی بیانگر امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برون گرا است. بیانگر برانگیختگی احساس هاست. شما حس زنده بودن می کنید. شما ممکن است بخواهید افق هاتان را گسترش دهید و به سمت و سوهای جدید و به علایق جدید بنگرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید