مشکی

مشکی نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، مرگ، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه توزی است. رنگ، شما را به  کنکاش عمیق تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می دارد به خاطر اینکه درک بهتری از خودتان بدست آورید. همچنین بیانگر نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه ی مثبت تر این است که سیاه بیانگر احتمالات و فرصت ها و موارد بالقوه است. مثل یک لوح تمیز یا خالی است اگر حستان در خواب، خوشی و لذت باشد، پس سیاه بودن می تواند بیانگر ویژگی های معنوی و صفات الهی نهفته باشد خواب دیدن در فضای سیاه سفید، بیانگر این است که نیاز دارید در گرفتن تصمیم هاتان بی طرف تر باشید. ممکن است در فرآیند فکری تان کمی زیادی سرکش باشید و نیاز دارید که به یک نحوی، بین دو دیدگاه مخالف، تعادل برقرار کنید. دیدگاه ها و نظرات دیگران را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب های سیاه سفید، نشانه ای از افسردگی یا ناراحتی است. شما ممکن است حس کنید که هیجان کافی در زندگی تان وجود ندارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید