قرمز

بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرات، جنب و جوش و شورو شوق است. رنگ قرمز، مفاهیم معنوی و احساسی عمیقی دارد. این عبارت را در نظر گیرید: کفری شدن و از خشم قرمز شدن و ، بیانگر خشم است. تعبیر دیگر این است که رنگ قرمز در خوابتان بیانگر نبود انرژی است. شما احساس خستگی یا بیحالی می کنید. قرمز رنگ خطر، خشونت، خون، شرم، طرد شدن، شور و شوق است. شاید شما نیاز دارید که کمی بایستید و در مورد کارهاتان فکر کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید