پارچه

دیدن پارچه در خوابتان بیانگر مولفه ها و تکه های مختلفی است که زندگی شما را تشکیل می دهد. رنگ آن را در نظر بگیرید، اهمیت دارد. ممکن است به چشم انداز شما اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می رود دیدن لوله های پارچه در خوابتان بیانگر خلاقیت است. شما کسی هستید که به تجارب خود شکل می دهید. رنگ و الگوی پارچه را در نظر گیرید و اینکه چگونه با یک موقعیت در زندگی تان موازی می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید