پارچه کنفی: پارچه گونی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان به شخصیت سرسخت شما اشاره دارد. شما نمی ترسید که نظر و احساساتتان شناخته شود. به تعبیر دیگر پوشیدنش در خوابتان بیانگر فروتنی و تواضع است. بیانگر این ست که نیاز دارید از جرمی که مرتکب شده اید توبه کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید