بند کفش

خواب دیدن اینکه بند کفشتان باز است بیانگر این است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده نیستید. شاید برای پیش روی در یک رابطه یا زمینه ای خاص آماده نیستید. خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید بند کفشتان را ببندید بیانگر این است که برای چالشی آماده می شوید. یا آماده اید که به سمت اهداف یا تصمیمی پیش روید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید