امتحان

خواب دیدن اینکه شما امتحان می دهید بیانگر عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن انتظارات دیگران، و ترس از شکست است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید