گلخانه

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در گلخانه هستید بیانگر تحول است. شما تغییراتی را در زندگی تان تجربه می کنید که بیشترشان در نتیجه ی کارهای خودتان است. بیانگر این است که شما ممکن است خیلی کنترل می کنید. شما می خواهید چیزها به شیوه ی شما انجام شود، اما در این فرآیند، ممکن است خود را ایزوله کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید