کت و شلوار

خواب دیدن اینکه شما کت شلوار می پوشید بیانگر این است که شما می توانید به خاطر توانایی و مهارتتان شناخته شوید. شما نمیخواهید قدرتتان نادیده گرفته شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید