کت بارانی: بارانی

خواب دیدن اینکه شما بارانی می پوشید بیانگر این است که خودتان را از دست احساساتتان پناه می دهید. شما قادر به مواجهه با تند و زنندگی نیستید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن بارانی در خوابتان به نگرش بدبینانه و ناخوشایند اشاره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید