کراوات

دیدن یا بستن کراوات در خوابتان بیانگر تعهدات و گیر های رابطه ای است. اگر کراوات دور گردن شما شل باشد ،  بیانگر این است که شما کار ناتمامی دارید که تمایل دارید تمامش کنید. اگر کراوات خیلی محکم ومتناسب باشد، بیانگر این است که حس می کنید در  موقعیت یا شرایطی گیر کرده اید یا احساس خفگی می کنید خواب دیدن اینکه شما چیزی را گره می زنید و می بندید بیانگر اتصال شما به دیگران است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از روابط خانوادگی شما باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید