وکیل

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما وکیل هستید به این معنی است که اگر درخواست کمک کنید، کمک هست. شما نیاز دارید که غرورتان را کنار گذارید و از دیگران درخواست کمک کنید. یا سطح مستقیم تر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی بیداری تان درگیر یک مساله ی قانونی هستید و نگرانید دیدن وکیل مدافع در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال راهنمایی و مشاوره هستید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید