تعبیر خواب وکیل

وکیل

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما وکیل هستید به این معنی است که اگر درخواست کمک کنید، کمک هست. شما نیاز دارید که غرورتان را کنار گذارید و از دیگران درخواست کمک کنید. یا سطح مستقیم تر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی بیداری تان درگیر یک مساله ی قانونی هستید و نگرانید دیدن وکیل مدافع در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال راهنمایی و مشاوره هستید
مطالب مشابه  تعبیر خواب خرس
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!