ولگرد، آواره

خواب دیدن اینکه ولگرد هستید بیانگر این است که شما مسئولیت های خود را به عهده نمی گیرید. شما در برای انجام کاری در زندگی تان پیش قدم نمی شوید. شاید شما تلاش می کنید که از مسئولیت ها و بارهای زندگی تان فرار کنید یا فقط می خواهید از هر گونه نگرانی خلاص شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر عزت نفس پایین و تصویر ضعیف شماست(تصویر خوبی از خود ارائه ندادید). شما پتانسیل کامل خود را درک نکرده یا شناسایی نکرده اید. خواب ممکن است جناسی از زنی باشد که مثل یک بدکاره رفتار می کند یا عمل می کند پیشنهاد کمک به یک ولگرد بیانگر این است که شما آماده اید که مسئولیت های زندگی را بپذیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید