وزیر

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما وزیر هستید بیانگر این است که نیاز دارید در یک موقعیت یا رابطه، دلسوزتر باشید و بیشتر درک کنید. تعبیر دیگر این است که شما پاتان را از حدتان فراتر می گذارید و به حقوق دیگری تجاوز می کنید. اگر خواب، حالت منفی دارد، وزیر ممکن است نمادی از افکار و احساسات سرکوب شده باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید