خرچنگ

دیدن خرچنگ در خوابتان بیانگر پشتکار و سرسختی شماست. بیانگر قدرت و مقاومت و پافشاری است. شما سفت خواهید ایستاد و بر مشکلات و مسائل کوچک غلبه خواهید کرد.

ممکن است خیلی وابسته و متکی باشید. شما آویزان یک تلاش یا رابطه ی ناامیدانه هستید. تعبیر دیگر اینکه خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما تلاش می کنید از موضوعی خودداری کنید. خرچنگ نمادی از شخصیت زودرنج شما هستند.

خواب دیدن اینکه خرچنگ می خورید بیانگر این است که اعتماد به نفس خود را دوباره باز خواهید یافت


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید