خر

دیدن خر در خوابتان بیانگر یک دندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد  بار و یا استرس به شما تحمیل شده است.  اگر خر مرده است، پس بیانگر این است که رفتار لذت جویانه شما به بی اخلاقی بی بند و باری منجر خواهد شد.

خواب دیدن اینکه شما از یک خر می افتید یا پرت می شوید، بیانگر جدایی و عدم هماهنگی و هارمونی در عشق است

خواب دیدن اینکه توسط یک خر لگد خورده اید، بیانگر این است که ازین می ترسید که به خاطر یک کار غیرقانونی گیر بیفتید. هاله ای از تردید و بدگمانی دور شمارا گرفته است

خواب دیدن اینکه یک خر را با افسار می رانید، بیانگر توانایی رهبری شماست. شما ازین موهبت برخوردارید که مردم را قانع کنید که چیزها را از زاویه دید شما ببینند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید