کروکودیل

دیدن کروکودیل در خوابتان نمادی از آزادی، قدرت نهفته و نیرومندی است. هشداری از خطری نهان است. کسی نزدیکی شما، نصیحت بدی به شما می دهد و تلاش می کند که شما را به این سمت هل دهد که تصمیمات ضعیف بگیرید. به دلیل این که کروکودیل ها هم می توانند در آب زندگی کنند هم روی خشکی، آنها هم ضمیر خودآگاه شما را نشان می دهند هم ضمیر ناخودآگاه، هم از احساس شما می گویند هم از عقل شما.

شاید چیزی مشخص می شود(به چشم میاید) و شما در آستانه ی آگاهی های جدید هستید

تعبیر دیگر این است که کروکودیل ممکن است جنبه ای از خودتان و نگرش تهاجمی و تحریک شده ی شما باشد. یا ممکن است نمایانگر این باشد که ریاکارید و احساسات غلط نشان می دهید و استعاره ازین جمله است که اشک تمساح میریزید.

خواب دیدن اینکه تمساح دنبالتان می کند یا شما را گاز می گیرد بیانگر این است که شما از مواجهه با جنبه ای دردناک، مزاحم یا مخرب از ضمیر ناخودآگاه خود، خودداری می کنید. احساسات شما در مورد یک موقعیت یا رابطه، دارد شما را خفه می کند یا شما را مثل خوره از درون می خورد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید