کتابدار

خواب دیدن اینکه شما کتابدار هستید، بیانگر این است که نیاز دارید زندگی تان را متعادل و هماهنگ نگه دارید. تعبیر دیگر این است که، ممکن است بیانگر این باشد که شما باید در مورد یک شرایط یا یک موقعیت، پاسخگو باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید