گلو

دیدن گلوتان در خواب نمادی از توانایی شما برای ابراز خودتان و ارتباط با افکار/ایده هاتان است

خواب دیدن اینکه گلو درد دارید یا مشکلاتی مربوط به گلو دارید بیانگر این است که در بیان چیزی که واقعا در فکرتان می گذرد مشکل دارید. شما در گفتن احساساتتان و  انتقال افکارتان مشکل دارید. شما ممکن است حس کنید که وقتی خود را ابراز می کنید حس تهدید شدن می کنید. تعبیر دیگر این است که خوابتان ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید غرورتان را ببلعید و فرو ببرید و کنار بگذارید

دیدن یک گلوی زیبا و برازنده در خوابتان، پیشرفتی در موقعیت تان را پیش بینی می کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید