فیل

دیدن فیل در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید صبور تر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید. یا شاید یک خاطره ایست که خیلی وقت است حفظش کرده اید. شما نیاز دارید که گذشته را رها کنید. فیل، نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر این است که شخصیت درونگرای فیل ممکن است انعکاسی از شخصیت شما باشد. بویژه اگر شما یک فیل سفید ببینید، نمادی از اشرافیت است

خواب دیدن اینکه شما سوار یک فیل هستید بیانگر این است که شما در کنترل ضمیر ناخودآگاه خود هستید و در کنترل جنبه هایی از خودتان هستید که یک زمانی از آنها می ترسیدید

خواب دیدن اینکه شما از فیل می ترسید بیانگر این است که مشکل بزرگی است که شما از رویارویی با آن می ترسید

خواب دیدن اینکه شما یک فیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید نظرات و دیدگاه های خود را بشناسانید. شما نیاز دارید که ایده هاتان را بیان کنید. خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما یک فیل هستید، ممکن است انعکاسی از دیدگاه های محافظه کارانه ی شما باشد. فیل، نمادی از حزب جمهوری خواه امریکاست. شاید شما، دیدگاه های مشترک با این حزب دارید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید