قورباغه

دیدن قورباغه در خوابتان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده هاست. قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است. تعبیر دیگر این است که قورباغه نمادی از تمیز نبودن یا باروری است

دیدن قورباغه که در خوابتان می جهد بیانگر این است که تعهد ندارید. شما تمیال دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما گام های اصلی را به سمت هدف برمی دارید. موازی پیشرفت شماست

خواب دیدن اینکه یک قورباغه میگیرید بیانگر بی خیال بودن شما در مورد سلامتی تان است

شنیدن صدای قورباغه در خوابتان بیانگر این است که شما چیزی که می خواستید را به طور کامل انجام نداده اید و به آن نرسیده اید

خوردن قورباغه در خوابتان بیانگر وظیفه ای ناخوشایند است که نیاز دارید انجامش دهید. اگر شما کل قورباغه را در خوابتان ببلعید، چیزی است که نیاز دارید انجام دهید یا بگویید، که واقعا بلعیدنش سخت است. این عبارت را در نظر بگیرید قورباغه در گلوی شماست، بیانگر این است که شما قادر به صحبت نیستید. شما حس می کنید که صدایتان را از دست داده اید

دیدن بچه قورباغه در خوابتان بیانگر این ست که ظرفیت کامل خود را به دست نیاورده اید. اگر شما زنید و خواب بچه قورباغه می بینید، پس خواب ممکن است بیانگر تمایل شما به حامله شدن باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید