ناپدری: پدر خوانده

دیدنش در خوابتان نمادی از اختیار و حمایت است. رابطه ی بیداری تان را با ناپدری تان در نظر بگیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما باشد. اگر شما در زندگی واقعی نا پدری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با پدر واقعی تان باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید