خارجی

دیدن یک خارجی در خوابتان بیانگر جنبه ای از شماست که برای شما آشنا نیست یا غریبه است. شما ممکن است احساسات یا استعداد های مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید(از آن غفلت کنید).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید