تعبیر خواب فک

فک

دیدن فک خودتان در خواب بیانگر سرسختی، اراده و اقتدار است. شما ممکن است نیاز به اراده و شکیبایی بیشتر در یک موقعیت دارید. خواب دیدن اینکه فکتان قفل شده است بیانگر خشم ابراز نشده یا دیگر احساسات قوی است که شما نگهشان داشته اید

خواب دیدن اینکه فکتان را می شکنید یا در می رود، بیانگر این است که شما سر باور ها و اصولتان سازش می کنید

مطالب مشابه  تعبیر خواب آتش نشان
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!