دوست

دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز، بهترین دوستتان را به بهترین دوستتان تبدیل کرده و نیاز دارید که چگونه روی این موارد در خودتان کار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است. خواب دیدن اینکه شما با یک دوست رابطه ج ا ن س ی دارید، به نزدیکی شما با دوستتان اشاره دارد. چونکه شما دو نفر خیلی چیز ها را با هم به اشتراک می گذارید و خیلی در مورد هم می دانید، ذهن خواب شما ممکن است این نزدیکی را به شکل رابطه ج ن س ا ی نشان دهد. دیدن دوست کودکی تان در خواب بیانگر این است که به گذشته تان که هیچ مسئولیتی نداشتید عقب می روید. چیزها خیلی ساده تر و بی خیال تر بود. شما ممکن است بخواهید از فشار و استرس بزرگسالی فرار کنید. رابطه ای که با این دوست داشتید و درس هایی که یاد گرفته اید را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که دوست کودکی، بیانگر این است که شما به شیوه ای بچه گانه رفتار کرده اید. شما نیاز دارید که شروع کنید مثل یک بزرگسال رفتار کنید. دیدن دوستانی از گذشته تان در خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباطتان با آن را از دست داده اید مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمان آن رسیده که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا یک استعدادی که مدتها نهفته بوده است را استفاده کنید. تفسیر مستقیم تر این خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با انها ارتباط برقرار کنید. خواب دیدن اینکه بهترین دوستتان می میرد بیانگر جنبه یا صفتی است که بهترین دوستتان دارد و این صفت دارد در درون شما می میرد. خواب دین در مورد دوست دوستتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که هنوز تلاش می کنید بشناسیدشان.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید