تعبیر خواب دوره گرد

دوره گرد: صحرا نشین

خواب دیدن اینکه شما صحرا نشین هستید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که صحرا نشین بیانگر تحول یا تغییر در زندگی تان است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب کفش پاشنه بلند
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!