میگو

دیدن یا خوردن میگو در خوابتان بیانگر این است که احساس ناچیز بودن و مغلوب بودن می کنید. شما حس می کنید که می خواهید از جهان پنهان شوید و برای مدتی تنها بمانید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید