تعبیر خواب میگو

میگو

دیدن یا خوردن میگو در خوابتان بیانگر این است که احساس ناچیز بودن و مغلوب بودن می کنید. شما حس می کنید که می خواهید از جهان پنهان شوید و برای مدتی تنها بمانید
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد نه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!