غول پیکر: غول

دیدن یک غول در خوابتان بیانگر کشمکش بزرگی بین شما و مخالفان و دشمنانتان است. شما تلاش می کنید که بر یک مانع که دارد له تان می کند غلبه کنید تعبیر دیگر این است که یک غول نمادی از یک مساله، فرد یا یک احساس است که بر شما چیره می شود. شما عقده ی حقارت (خودکم بینی) دارید خواب دیدن اینکه شما به یک غول بدل می شوید بیانگر احساس پستی و مادونی است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید