غریبه: بیگانه

دیدن غریبه در خوابتان بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر این است که نمادی از آرکتایپ کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. خواب دیدن اینکه شما یک غریبه را می بوسید بیانگر تایید و قبول کردن جنبه ی سرکوب شده ی خودتان است. خواب دیدن اینکه  غریبه، تظاهر می کند که کسی است که شما او را می شناسید، به این معنی است که فردی که شما می شناسید، کسی که فکر می کردید نیست. خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی یک غریبه هستید بیانگر این است که چیزی هست که هنوز در مورد خود کشف نکرده اید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده است که شما با آن روبرو نمی شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید