آهو

دیدن آهو در خوابتان نمادی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکن است به جنبه ی زنانه ی درونتان اشاره داشته باشد. بیانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکن است از شما و ساده لوحی شما سو استفاده کنند.

اگر آهو سیاه است، به معنی این است که شما ویژگی های زنانه ی خودتان را تایید نمی کنید، یا آنها را رد می کنید. شما ممکن است همگام با بعد زنانه تان نباشید.

خواب دیدن اینکه یک آهو را شکار می کنید یا می کشید بیانگر این است که تلاش می کنید این ویژگی های زنانه را سرکوب کنید.

دیدن بچه آهو در خوابتان نمادی از دوستان صاف و صادق و با وفایی در عشق است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید