دستکش بوکس

دیدن دستکش بوکس در خواب، بیانگر یک موقعیت مشکل یا حتی خشونت بار است که شما تلاش می کنید بهترین خود را رو کنید تا در آن موفق شده یا بر ان غلبه کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید