داماد

خواب دیدن اینکه داماد هستید بیانگر این است که به رابطه یا یک موقعیت تعهد دارید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که بعد قدرتمند مدعی شما آماده است که با بعد پرورش یافته ی حسی شما ادغام شود. اگر شما زنید و در خواب میبینید که داماد هستید، بیانگر این است که تمایل به یک رابطه ی متعهد یا ازدواج کردن دارید. ممکن است شما آماده ی ورود به یک رابطه هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید