دانش آموز: دانشجو

خواب دیدن اینکه شما دانش آموز/دانشجو هستید بیانگر این است که شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید. یادگیری ای وجود دارد که نیاز است فراگیرید تا در زندگی پیش روید. اگر شما در زندگی واقعی دانش آموز/دانشجو هستید، پس خواب ممکن است فقط بازتابی از کسی باشد که شما هستید و اهمیت خاصی نداشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید