تعبیر خواب دام پزشک

دام پزشک

دیدن دام پزشک در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید رفتار غریزی و خود ناخودآگاهتان را رام کنید تا از نظر اجتماعی، مقبول تر باشد.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد چهل
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!