دام پزشک

دیدن دام پزشک در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید رفتار غریزی و خود ناخودآگاهتان را رام کنید تا از نظر اجتماعی، مقبول تر باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید