قلب

دیدن قلبتان در خوابتان بیانگر حقیقت، جرات، عشق و رمانتیک بودن است. نمایانگر این است که چگونه الان با احساساتتان سروکار دارید و احساساتتان را بیان می کنید.

دیدن قلب بالدار در خوابتان بیانگر قدرت عشق و توانایی ش برای نفوذ به هر کسی است.

خواب دیدن اینکه قلبتان خون میاید یا تیر می کشد، بیانگر نا امیدی، یاس، غم بی نهایت و دلسوزی است. شما در یک موقعیت از زندگی تان، حمایت یا عشق ندارید.

خواب دیدن اینکه شما عمل قلب یا پیوند قلب دارید بیانگر تغییری بزرگ در روابط شخصی تان است. شاید دوباره درگیر یک رابطه شده اید.

خواب دیدن اینکه قلب یک آدم را می خورید بیانگر این است که به پردازش و درک مساله ای احساسی نگاه می کنید. شما ممکن است تلاش کنید که یک خلا احساسی را پر کنید.

دیدن یا نگه داشتن یک قلب قرمز کاغذی در خوابتان بیانگر آسیب پذیری شماست. شما در معرض احساساتتان قرار دارید. تعبیر دیگر این است که قلب قرمز کاغذی، نماد قلب بی گناه است.

خواب دیدن اینکه حمله قلبی دارید به نبود حمایت و تایید شدن اشاره دارد. شاید شما حس از دست دادن عشق میکنید.

شنیدن صدای ضربان قلب در خوابتان بیانگر این است که شما با احساساتتان رودر رو نمی شوید یا احساساتتان را شناسایی نمی کنید. شما نیاز دارید که با چیزها از روبرو رو در رو شوید. تعبیر دیگر این است که ضربان قلب ممکن است نمادی از زندگی یا ترس باشد. شاید شما حس می کنید به شیوه ای تهدید (ترسیده) می شوید.

خواب دیدن اینکه قلبتان در آستانه ی شکستن است، بیانگر تغییر تحول است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در تلاشی که در زندگی تان می کنید، عشق یا حمایت ندارید. عدم تعادل وجود دارد. تفسیر تحت اللفظی تر این خواب به این معنی است که شما یک نوعی دچار آشفتگی احساسی در زندگی بیداری تان هستید. شما نمی دانید که چگونه با این احساسات کنار آیید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید