قفسه سینه

دیدن قفسه سینه تان در خواب بیانگر اعتماد، پیروزی و نشاط است. تعبیر دیگر این است که بیانگر حس له شدن است(یعنی چیزی روی قفسه سینه تان سنگینی می کند) و اینکه به طور خطر ناکی با چیزی روبرو می شوید. در نظر بگیرید که خواب به شما می گوید که چیزی هست که نیاز است از روی سینه تان برش دارید(از درون قفسه سینه تان درش بیاورید

خواب دیدن اینکه سینه تان می زند، بیانگر پیروزی و دستاوردی بزرگ است

برای کسانی که در زندگی واقعی درد قفسه سینه را تجربه کرده ند، دیدن این خواب رایج است که در سینه شان حس ضربه خوردن می کنند یا حس می کنند که فشار سنگینی روی قفسه سینه شان است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید