خدمتکار

خواب دیدن اینکه شما خدمتکار هستید بیانگر این است که خیلی به دیگران سرویس می دهید یا در یک موقعیت خیلی مطیع هستید. شما نیاز دارید که روی پای خود بایستید و برای خود زندگی کنید. خواب دیدن اینکه خدمتکار دارید بیانگر نقش فرمانروا و مختار شما در یک موقعیت در بیداری است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید