خدمتکار زن

دیدن یا داشتن یک خدمتکار زن در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی به خاطر کمکشان به آنها وابسته اید. شما نیاز دارید که مستقل تر باشید و به خودتان توجه داشته باشید. خواب دیدن اینکه شما خدمتکار هستید بیانگر این است که نیاز دارید به هم ریختگی را در زندگی تان ترو تمیز کنید. از نظر استعاری، خواب بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را پرورش دهید و احساساتتان را ترو تمیز کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید