قاضی

دیدن قاضی در خوابتان بیانگر حس گناه است. شما از گیر افتادن می ترسید. خواب شما ممکن است شما را در قضاوت های بهتر کمک و راهنمایی کند. تعبیر دیگر این است که قاضی بیانگر نا امنی های شما و نگرانی شما از قضاوت شدن یا مورد انتقاد واقع شدن اعمالتان است. تعبیر مستقیم تر، این است که خوابتان ممکن است بیانگر اختلافات بیداری باشد که به صورت قانونی حل شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید