قدیس

دیدن قدیس در خوابتان بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می شود. تعبیر دیگر این است که نمادی از خوبی واقعی و مفاهیم آرمانی است. شما همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید. یا شاید آن شما خودتان کسی هستید که به کمک نیاز دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید