تمساح

دیدن تمساح در خواب سمبلی از خیانت، فریب و غرایز پنهان است. ممکن است سیگنالی برای شما باشد که چشم انداز جدیدی را در مورد یک موقعیت در نظر گیرید. ممکن است بیانگر توانایی شما برای حرکت بین جهان فیزیکی و مادی زندگی بیداری تان و جهان احساسی ضمیر ناخودآگاهتان باشد. تعبیر دیگر این است که تمساح بیانگر قدرت ها و ویژگی های شفابخش است. همچنین یک تمساح می گوید که شما پوست کلفت و بی عاطفه هستید

خواب دیدن اینکه از یک تمساح فرار می کنید بیانگر این است که شما مشتاق نیستید با یک جنبه ی دردآور و استرس زای ضمیر ناخودآگاهتان روبرو شوید. احساسات مخرب بالقوه ای است که شما از پذیرفتن آن خودداری می کنید.

خواب دیدن اینکه یک تمساح به شما حمله کرده است (مورد تجاوز یک تمساح قرار گرفته اید) بیانگر این است که شما حس می کنید به شما تجاوز شده، هتک حرمت شده اید یا به طریقی از شما سو استفاده شده است. تمساح، سمبلی از فردی است که بی رحم و بی عاطفه و خائن است. این فرد، روی شما تسلط زیادی دارد علی رغم اینکه شما تلاش می کنید ازین رابطه ی ناسالم خلاص شوید


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید