شاه

دیدن شاه در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. شما بر مشکلات و سختی هاتان فائق میایید. شاه نمادی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر این است که شاه نمادی از پدر شما یا شمایی از پدر است. شما به دنبال حمایت هستید. خواب دیدن اینکه شما شاه هستید بیانگر قدرت مردانه تان است. تعبیر دیگر این است که شما به سطح بالایی از اختیار و قدرت دست یافته اید. شاید شما سلطه گر می شوید یا خیلی اعتماد به نفس دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید