سوپرمن

دیدنش در خوابتان بیانگر شکل مردانه ی قهرمان زندگی شماست. نماد قدرت، نیرو و مردانگی است. خواب دیدن اینکه شما سوپر من هستید بیانگر این است که مسئولیت های زیادی را به دوش می گیرید. شما حس می کنید که بالاتر و فراتر از انتظاراتتان می روید. به خاطر توانایی پرواز کردن سوپر من، شاید شما یک تمایل ناخودآگاه برای پرواز کردن و دور شدن از همه چیز دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید