زانو

خواب دیدن زانوهاتان نمادی از سطح حمایتی است که ممکن است دریافت کنید. شما خیلی احساساتی هستید. همچنین احساس بی کفایتی یا ضعف می کنید و مسائل مربوط به قدرت/کنترل هم وجود دارند. شاید شما با یک دست چند تا هندوانه بر میدارید.

خواب دیدن اینکه زانو می زنید بیانگر فروتنی شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما از دیگران تاثیر می گیرید. شما ممکن است حتی تسلیم جنبه ای از خودتان می شوید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید