زبان

دیدن زبانتان در خواب بیانگر چیزهایی است که می گویید و ابراز می کنید. شما ممکن است خیلی زیادی حرف می زنید یا اینکه نیاز دارید که خود را بیشتر ابراز کنیدو اگر خواب ببینید که زبانتان به صورتی غیر معمول بلند است، بیانگر این است که صادق نیستید و در مورد چیزی به خود دروغ می گویید. اگر زبانتان زخمی است یا غیر طبیعی به نظر می رسد، بیانگر این است که شما در مورد کسی، منفی حرف می زنید.

خواب دیدن اینکه زبانتان مو دارد یا مو روی زبانتان است بیانگر این است که به خاطر چیزی که گفته اید پشیمانید. چیزی که گفته اید می تواند مزه ی عجیبی در دهاتان به جا گذارد

خواب دیدن اینکه زبان کسی را از حلقومش بیرون می کشید بیانگر این است که از چیزی که این فرد گفته است بی نهایت ناراحتید، اما قادر نیستید به درستی خشمتان را ابراز کنید. به این دلیل که شما عموما که احساساتتان را درونتان نگه دارید، در خوابهاتان، یک روش خشونت آمیز برای ابرازش پیدا می کنید

خواب دیدن اینکه زبان دوشاخه دارید، به این معنی است که در مورد چیزی دروغ می گویید یا منافق هستید. به طور مشابه، اگر خواب ببینید که کسی، زبان دو شاخه دارد، بیانگر این است که نمی توانید به این فرد اعتماد کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید