ناخن

توجه به ناخن هاتان در خوابتان بیانگر این است که در حالت دفاع قرار دارید. طول ناخن، رنگ، شرایط و تمیزی ناخن ها را در نظر گیرید، در خواب معنا دارد. اگر شما خواب ببینید که ناخن هاتان بلند است، بیانگر بطالت و بیهودگی شماست. شما دست به کار نمی شوید. اگر شما ناخن مصنوعی می گذارید، بیانگر این است که شما در ظاهر به دیگران رسیدگی می کنید اما (خیرشان را نمی خواهید). شما ممکن است به شیوه ای دو رو رفتار کنید

خواب دیدن اینکه یک ناخنتان شکسته است بیانگر این است که تلاش می کنید از یک موقعیت دوری کنید یا تلاش کنید که از مسئولیت شانه خالی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بازتابی از تصویر شخصی شما باشد. شما خیلی نگران این هستید که دیگران در مورد شما چگونه فکر می کنند

خواب دیدن اینکه شما ناخن هاتان را پولیش می کنید، بیانگر فریبندگی و زرق و برق است

خواب دیدن اینکه ناخن هاتان را می جوید بیانگر این است که مدیریت یک مساله خیلی سخت است. شما مطمئن نیستید که چگونه می خواهید یک موقعیت را در زندگی تان حل و فصل کنید

خواب دیدن اینکه ناخن هاتان به سرعت رشد می کند به تمایلات شما برای رسیدن به یک فرد اشاره دارد. شما می خواهید قادر باشید که جزئی از خودتان را امتداد بدهید تا به دیگران برسید.

خواب دیدن اینکه یک مرد، ناخن های قرمز بلند دارد بیانگر این است که با حساسیت و احساساتش خیلی در تماس است. ممکن است مربوط به مسائل و تمایلات جنسی و هوسرانی او باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید