دفترچه

دیدن دفترچه یا دفترچه یادداشت در خوابتان بیانگر چیزهایی است که نیاز دارید دنبال کنید و بر آن تسلط داشته باشید. ممکن است بیانگر احساسات و مسائلی باشد که نیاز دارید در ساعات بیداری تان از آن چشم پوشی کنید. محتوی دفترچه را در نظر گیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید